Kontakt

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Download som PDF: Fazade ApS Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag

1.1. Nærværende salgs‐ og leveringsbetingelser udgør sammen med Fazade A/S’ tilbud og evt. ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag vedrørende Fazade A/S ’ salg og levering af produkter til kunden. Ændringer og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2. Tilbud

2.1. Fazade A/S ’ tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Fazade A/S i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Fazade A/S, medmindre Fazade A/S meddeler kunden andet.

2.2. Alle priser er eksklusive moms, eventuelle andre afgifter, emballage og fragt, hvis ikke andet er anført i tilbuddet.

3. Ordrer

3.1. Enhver ordre skal være skriftligt bekræftet af Fazade A/S, for at en bindende aftale kan anses for indgået. Fazade A/S forpligtes alene i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold.

3.2. Ordren leveres med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger og lignende, som ligger uden for Fazade A/S ´ kontrol.

3.3. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden skriftlige accept fra Fazade A/S.

3.4. Annullering af ordrer accepteres kun efter aftale og kun mod betaling af Fazade A/S ´ tab, herunder udvikling, fremstilling af værktøj, indkøb af materialer og evt. avancetab.

4. Betaling og sikkerhedsstillelse

4.1. Kunden skal betale alle fakturaer for leverancer netto 8 dage fra levering, medmindre andet er skriftligt aftalt. Modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet af Fazade A/S. Reklamationer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling for leverancer.

4.2. Hvis kunden af årsager, som Fazade A/S er uden ansvar for, ikke betaler rettidigt, har Fazade A/S ret til efter eget valg at hæve købet, eller at beregne rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid til betaling sker.

4.3 Hvis Fazade A/S hæver købet som følge af Kundens betalingsmisligholdelse kan Fazade A/S udover den manglende betaling med tillæg af renter kræve erstatning for Fazade A/S ´ tab, herunder udvikling, fremstilling af værktøj, indkøb af materialer og evt. avancetab.

5. Ejendomsret

5.1. Det solgte forbliver Fazade A/S’ ejendom, indtil Fazade A/S har modtaget fuld betaling herfor, inkl. eventuelle renter og gebyrer.

6. Leveringssted

6.1. Alle leverancer sker på kundens forretningssted, medmindre andet aftales skriftligt. Risikoen for det købte overgår til kunden ved afsendelse fra Fazade A/S. Transport inklusiv eventuel pålæsning og aflæsning er for kundens regning og risiko. Hvis kunden er forpligtet til at afhente varen og Fazade A/S holder denne klar, går risikoen over til kunden allerede fra dette tidspunkt, når det er meddelt, at varen er klar til afhentning.

7. Leveringstid

7.1. Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkelig aftalt og skriftligt bekræftet af Fazade A/S.

7.2. Hvor en dato for seneste levering er aftalt, har Fazade A/S har ret til at levere før den aftalte leveringstid. Rettidig levering forudsætter, at Fazade A/S har modtaget alle relevante oplysninger og materialer fra kunden i rimelig tid i forvejen.

7.3. Hvor leveringstiden er angivet at være et givet antal dage, regnes leveringstiden fra datoen for den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for ordrens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. Følger det af aftalen, at kunden skal åbne remburs eller foretage forudbetaling eller lignende, skal denne også være Fazade A/S’ besiddelse. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden af kunden.

7.4. Hvis Fazade A/S ikke leverer inden for en aftalt leveringsdato, er kunden berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig sidste frist for levering. Har kunden til hensigt at hæve handlen, hvis levering ikke sker inden denne sidste frist, skal kunden udtrykkeligt gøre opmærksom herpå. Sker levering da ikke inden denne nye frist, kan kunden ophæve købet for så vidt angår den forsinkede del af leverancen.

7.5. I tilfælde af forsinkelse på ordrer med bekræftet leveringstermin, der skyldes Fazade A/S ´ forhold, er kunden berettiget til en bod på 0,5 % af købesummen pr. uges forsinkelse, dog maksimum 5 % af den aftalte købesum. Der betales ikke bod for de første 8 ugers forsinkelse. Kunden kan ikke i anledning af forsinkelse gøre yderligere erstatningsbeføjelser gældende over for Fazade A/S uanset det lidte tab.

7.6. Undlader kunden at afhente/modtage leveringsfærdige leverancer på den aftalte dag, er Kunden desuagtet forpligtet til at betale enhver af leveringen betinget betaling, som om leveringen havde fundet sted. Desuden kan Fazade A/S hæve aftalen og af kunden kræve erstatning for det økonomiske tab, som er påført Fazade A/S ved kundens misligholdelse.

7.7. Hvis kunden ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er Fazade A/S ikke forpligtet til at levere.

7.8. Fazade A/S’ ordrebekræftelse angiver frist for evt. rettelser. Rettelser efter denne frist er ikke muligt.

8. Emballering

8.1. Hvis der ikke forligger anden aftale med kunden, emballeres det solgte ved forsendelse efter Fazade A/S ´ skøn, og omkostningerne hertil betales af kunden, hvis emballage ikke udtrykkeligt er indregnet i prisen.

8.2. Levering på stålstel kan forekomme. Stålstel er Fazade A/S’ ejendom. Kunden er forpligtet til at returnere stålstel til Fazade A/S hurtigst muligt og senest efter 30 dage efter, at levering har fundet sted. Kunden bærer den fulde risiko for stålstellet når levering har fundet sted, og indtil stålstellet er returneret til Fazade A/S. Returnering sker for kundens regning og risiko, medmindre andet er aftalt skriftligt. Hvis stålstel ikke er returneret til Fazade A/S inden for den angivne frist, eller hvis stålstel er beskadiget, er kunden forpligtet til at erstatte Fazade A/S stålstellets nypris. Dette beløb opkræves via særskilt faktura.

9. Undersøgelsespligt og reklamation

9.1. Når der er sket levering, skal kunden straks foretage passende grundig undersøgelse af leverancen. Hvis leverancen er utilstrækkelig eller mangelfuld, skal kunden straks og senest 7 hverdage efter levering reklamere skriftligt til Fazade A/S.

9.2. Hvis kunden senere bliver bekendt med mangler, anses reklamation ikke som sket rettidigt, med mindre mangler ikke kunne
konstateres tidligere.

9.3. Reklamationer fremkommet mere end 1 år fra leveringstidspunktet anses under alle omstændigheder ikke for rettidige.

9.4. Hvis kunden ikke reklamerer som foreskrevet ovenfor, mister kunden retten til at fremsætte krav mod Fazade A/S i anledning af de pågældende mangler.

9.5. Hvis kundens reklamation viser sig at være uberettiget, og Fazade A/S har afholdt udgifter i forbindelse hermed, har Fazade A/S ret til at fakturere det medgåede arbejde, leverancer og andre udlæg til kunden, herunder evt. udgifter til rådgivere.

9.6. Kvalitet af glas og ruder vurderes ud fra DS/EN 1049.

9.7. Mangler på overfladebehandling bedømmes som afvigelser fra sædvanligt anvendte normer, som disse er beskrevet i GSB – AL631 standard for kvalitets- og testbestemmelser. (GSB = Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen). Fazade A/S kan ikke gøres ansvarlig for følger af at:
- overflader er eller har været udsat for miljømæssige påvirkninger ud over korrosionsklasse C3 (DS/EN ISO 12944-5) eks. temperaturer over 70 grader celsius, påvirkning af nitrøse og klorholdige gasser, salt og andre syre- og baseholdige stoffer.
- overflader der er beskadiget af værktøjer eller anden mekanisk ekstern påvirkning.

10. Ansvar for mangler

10.1. Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation, og er leverancen behæftet med fejl eller mangler, har Fazade A/S efter eget valg ret til at foretage afhjælpning, om levering eller give kunden et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

10.2. Hvis Fazade A/S ikke inden for rimelig tid afhjælper, omleverer eller giver et forholdsmæssigt afslag, er kunden berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig sidste frist for udbedring. Kun hvis Fazade A/S ikke inden for denne frist efter eget valg enten foretager afhjælpning, omleverer eller giver et forholdsmæssigt afslag, har kunden ret til at lade afhjælpning foretage af tredjemand eller hæve købet for den mangelfulde del af leverancen.

10.3. Hvis Kunden ‐ med berettigelse hertil ‐ hæver købet, jf. punkt 10.1 og 10.2, tilbagebetaler Fazade A/S købesummen, og Kundens eventuelle erstatningskrav, fx for erstatningskøb, er herefter maksimeret til 100 % af fakturaværdien af den del af leverancen, der er mangelfuld. Kunden kan herudover ikke gøre yderligere mangels krav gældende, uanset det lidte tab.

10.4. Kunden er forpligtet til at returnere den mangelfulde vare til Fazade A/S, hvis der anmodes herom.

11. Ansvar i forbindelse med forarbejdning af Kundens varer (Montage)

11.1. I det omfang Fazade A/S foretager forarbejdning på Kundens varer gælder følgende vedrørende Fazade A/S ansvar for evt. mangler ved det udførte arbejde:

11.2. Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation, og er leverancen behæftet med fejl eller mangler, har Fazade A/S efter eget valg ret til at foretage afhjælpning, om levering eller give kunden forholdsmæssigt afslag i købesummen. Hvis kunden har leveret materialer til forarbejdning, er kunden forpligtet til at levere nye materialer til forarbejdning uden beregning, hvis Fazade A/S vælger at afhjælpe manglen. Ved grov uagtsomhed hæfter Fazade A/S dog for Kundens dokumenterede indkøbspris af de mangelfulde materialer (ikke hele leverancen).

11.3. Pkt. 11.2 er begrundet i den relative lave pris på forarbejdningen sammenholdt med de forarbejdede emners værdi. Hvis kunden ønsker en større erstatning ved eventuelle mangler skal dette aftales særskilt med Fazade A/S og mod betaling af en højere pris.

12. Forhold begrundet i produkternes særlige beskaffenhed

12.1. Fazade A/S forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage ændringer ved varen, som skønnes produktionsteknisk nødvendige.

12.2. Hvis kunden selv leverer materiale, må der forventes et spild i forbindelse med opstilling af maskiner og til indkøring.

12.3. Kunden er bekendt med og accepterer, at der i forarbejdningsprocessen primært anvendes måleenheder, hvor mindre tolerancer må tåles.

12.4. Kunden er bekendt med og accepterer, at tolerancer i væsentlig grad påvirkes af materialets beskaffenhed og formstabilitet, og at profiler/emner blive leveret med mindre unøjagtigheder i mål.

12.5. Kunden er bekendt med og accepterer, at deformering kan forekomme. Det er altid Fazade A/S’ tolerancekrav der er gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt.

12.6. Kunden er bekendt med og accepterer, at Fazade A/S ikke påtager sig noget ansvar for afvigelser fra tolerancer, der kan relateres til materialets beskaffenhed og formstabilitet. Omkostninger til udbedring heraf påhviler i enhver henseende kunden.

12.7. Kunden er ligeledes bekendt med og accepterer, at Fazade A/S ikke kan pålægges noget ansvar for ændringer, herunder afvigelser fra tolerancer, der kan forekomme efter kundens forædling, behandling eller forarbejdning af de leverede produkter, herunder f.eks. galvanisering, maling, savning, svejsnings m.v. Evt. opmåling og kontrol af tolerancer skal ske før forarbejdning eller bearbejdning af nogen art.

12.8. Medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er bekræftet af Fazade A/S, finder de tolerancer, der fremgår af ovennævnte på alle ordrer.

12.9. Aluprofiler overfladebehandles før produktion af elementerne og snitflader overfladebehandles generelt ikke.

13. Montage

13.1. Der forudsættes god fremkommelighed og plant kørefast underlag foran alle montagesteder på bygningen for lifte og mobilkraner for montage af partier og glas.

13.2. Alle forudgående arbejder forudsættes udført og afsluttet.

13.2. Montage fra kundens stillads skal være aftalt på forhånd og er forbundet med en længere montagetid, grundet en sværere håndtering af elementer og glas.

13.3. Ekstra arbejder der ikke er nævnt i aftalegrundlaget udføres kun ved forudgående og skriftlig aftale.

13.4. Montagen skal kunne udføres kontinuerligt og indenfor normal arbejdstid som er i tidsrummet mandag til fredag kl. 6-15.

13.5. Fazade A/S foretager rengøring af egne arbejder. Slutrengøring og vinduespudsning er ikke indeholdt, medmindre det er angivet i tilbuddet.

13.6. Kunden sørger for vederlagsfri adgang til byggestrøm 240V, 380V/32A med 0 og 3 faser i godkendt installation (CE-stik), samt skur- velfærdsforhold for Fazade A/S’ medarbejdere og evt. underentreprenører.

13.7. Kunden skal sikre at underkonstruktioner er egnet til montage af de pågældende elementer og skal kunne optage både natur- og egenlast(er) fra elementet-/elementerne, samt at fastgørelse i underkonstruktionen er muligt.

13.8. Skydedøre:
- Underlaget hvorpå skydedøren monteres skal være 100% plant i hele bundkarmens bredde og dybde
- Overkonstruktionen (bjælken) over skydedøren, hvortil skydedørens overkarm fastgøres, må max have en nedbøjning på 2 mm (Variabel og blivende nedbøjning fra egenvægt lagt sammen).

13.9. Tolerancer for egne og andres arbejder bliver leveret iht. ”normal toleranceklasse”.

13.10. Trækning af el- og signalkabler er ikke indeholdt i prisen. Evt. kabler trækkes ud af elementet til anden entreprenør.

13.11. Transformere til elektriske komponenter som LED, motorlåse, motoriserede skydedøre, fingerprints, displays mv. samt batteribackups er ikke indeholdt, medmindre det er angivet i tilbuddet.

13.12. Risikoen for elementerne overgår til kunden når installeret.

14. Projektering

14.1. Fazade A/S udfører projektering for egne arbejder, idet det forudsættes at kunden stiller informationer rettidigt til rådighed herfor vederlagsfrit.

14.2. Fazade A/S udfører dimensionering af profiler og beslag for egne arbejder. Såfremt der ikke er oplyst en vindlast er der forudsat en karakteristisk vindlast på 0,8 kN/m2.

14.3. Entrepriseskel er generelt ved profil bagkant.

14.4. Fazade A/S oplyser u-værdier for elementerne eller som en gennemsnitlig u-værdi for alle elementerne til projektet. Yderligere energiberegningerne er ikke indeholdt i tilbuddet. For u-værdien er forudsat lodret montering.

14.5. Hvor Fazade A/S producerer leverancen på baggrund af kundens instruktioner eller anvisninger i form af tegninger, specifikationer og lignende, hæfter Fazade A/S ikke for disse anvisningers rigtighed. Fazade A/S påtager sig intet ansvar for leverancer, der i henhold til kundens instruktioner eller anvisninger fremstilles uden for de gældende danske og europæiske normer og standarder.

14.6. Hvis Fazade A/S bistår kunden med måltagning og lignende, er dette at betragte som en service uden ansvar for Fazade A/S.

15. Ansvar for leverancers skadeforvoldelse (produktansvar)

15.1. Fazade A/S fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem Fazade A/S og kunden ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til Fazade A/S leverancer.

15.2. Fazade A/S ansvar er desuden begrænset som fastsat i de generelle ansvarsbegrænsninger nedenfor.

16. Generelle ansvarsbegrænsninger

16.1. Fazade A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, salg, tabt fortjeneste, tid, goodwill og andre økonomiske konsekvenstab.

16.2. Fazade A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet:
a) På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, efter at materiel er leveret til kunden eller er i kundens besiddelse.
b) På produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

16.3. Fazade A/S er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes urigtig montering, håndtering eller lignende foretaget af kunden.

16.4. Har kunden forædlet eller omdannet varen eller indarbejdet den i andre materialer eller konstruktioner, så Fazade A/S ikke har mulighed for at foretage afhjælpning eller om levering, bortfalder Fazade A/S ’ ansvar for eventuelle mangler ved varen.

16.5. Ligeledes påtager Fazade A/S sig intet ansvar for mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af kunden, eller for konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af kunden.

16.6. Kunden skal holde Fazade A/S skadesløs i den udstrækning, at Fazade A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Fazade A/S i henhold til nærværende salgs‐ og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig for overfor kunden, samt dække Fazade A/S’ rimelige omkostninger til forsvar herimod.

17. Force majeure

17.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, hvis de forhindrer Fazade A/S opfyldelse af aftalen eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for Fazade A/S: Krig, oprør og uroligheder, strejke, lockout, brand, beslaglæggelse, valutarestriktioner, mangel eller forsinkelse på underleverancer, som Fazade A/S ikke er herre over, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraft m.v.

17.2. Hvis aftalens opfyldelse forhindres mere end 6 mdr. pga. Force Majeure, er parterne berettiget til erstatningsfrit at annullere den ikke opfyldte del af leverancen.

18. Immaterielle rettigheder og fortrolighed

18.1. Alle Fazade A/S ’ immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver Fazade A/S’ ejendom.

18.2. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra Fazade A/S til kunden, tilhører Fazade A/S. Uden samtykke fra Fazade A/S må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

18.3. Kunden har ikke ret til uden Fazade A/S’ skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af Fazade A/S ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige. Dette gælder dog ikke overfor kundens rådgivere.

18.4. Selv hvor en købsaftale ikke måtte blive indgået, har Fazade A/S ejendomsretten til egne udarbejdede tilbud, herunder tegninger og forslag m.v. Sådanne oplysninger og dokumenter må ikke uden Fazade A/S’ tilladelse kopieres eller gøres tilgængelige for tredjemand. Et af Fazade A/S afgivet tilbud med tilhørende tilbud og tegninger, må af kunden ikke overdrages eller overlades til tredjemand.

19. Specialværktøj

19.1. Specialværktøj, som fremstilles i forbindelse med Kundens ordre, forbliver, medmindre andet er aftalt, Fazade A/S ´ ejendom. Specialværktøj gemmes indtil et år efter sidst ordretilgang. Når specialværktøjet herefter er destrueret, må Kunden ved en eventuel ny bestilling selv afholde omkostninger til fremstilling af nyt specialværktøj.

20. NL 92/AB92/AB18

20.1. I det omfang intet andet er aftalt i nærværende almindelige salgs‐ leveringsbetingelser, er parterne enige om, at Almindelige Leveringsbetingelser NL92 eller AB92/AB18 finder anvendelse. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem NL92/AB92/AB18 og nærværende salgs‐ og leveringsbetingelser, skal nærværende salgs‐ og leveringsbetingelser have forrang.

21. Lovvalg og Værneting

21.1. Enhver tvist mellem Parterne i anledning af købet og forhold, som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret.

21.2. Tvister skal afgøres eksklusivt ved de danske domstole med retten i Næstved som aftalt værneting.