Kontakt

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Download som PDF: Fazade ApS Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag

1.1. Nærværende salgs‐ og leveringsbetingelser udgør sammen med Fazade ApS’ tilbud og evt. ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag vedrørende Fazade ApS ’ salg og levering af produkter til kunden. Ændringer og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2. Tilbud

2.1. Fazade ApS ’ tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Fazade i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Fazade ApS, medmindre Fazade ApS meddeler kunden andet.

2.2. Alle priser er eksklusive moms, eventuelle andre afgifter, emballage og fragt, hvis ikke andet er anført i tilbuddet.

3. Ordrer

3.1. Enhver ordre skal være skriftligt bekræftet af Fazade ApS, for at en bindende aftale kan anses for indgået. Fazade ApS forpligtes alene i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold.

3.2. Ordren leveres med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger og lignende, som ligger uden for Fazade ApS' kontrol.

3.3. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden skriftlige accept fra Fazade ApS.

3.4. Annullering af ordrer accepteres kun efter aftale og kun mod betaling af Fazade ApS ´ tab, herunder udvikling, fremstilling af
værktøj, indkøb af materialer og evt. avancetab.

4. Betaling og sikkerhedsstillelse

4.1. Kunden skal betale alle fakturaer for leverancer netto 8 dage fra levering, medmindre andet er skriftligt aftalt. Modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet af Fazade ApS. Reklamationer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling for leverancer.

4.2. Såfremt kunden af årsager, som Fazade ApS er uden ansvar for, ikke betaler rettidigt, har Fazade ApS ret til efter eget valg at
hæve købet, eller at beregne rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid til betaling sker.

4.3. Fazade ApS har ret til, uanset om det måtte fremgå af afgivne tilbud eller ordrebekræftelser, at forlange, at enhver
betalingsforpligtelse sikres med en bankgaranti fra en anerkendt bank eller med en uigenkaldelig og bekræftet remburs eller anden
tilsvarende sikkerhed.

5. Ejendomsret

5.1. Det solgte forbliver Fazade ApS’ ejendom, indtil Fazade ApS har modtaget fuld betaling herfor, inkl. eventuelle renter og gebyrer.

6. Leveringssted

6.1. Alle leverancer sker på kundens forretningssted, medmindre andet aftales skriftligt. Risikoen for det købte overgår til kunden ved levering. Hvis kunden er forpligtet til at afhente varen og Fazade ApS holder denne klar, går risikoen over på kunden allerede fra dette tidspunkt, når det er meddelt, at varen er klar til afhentning.

6.2. Såfremt der aftales andet leveringssted end Fazade ApS’ forretningssted, sker transporten dertil inklusiv eventuel pålæsning for
kundens regning og risiko, medmindre andet er udtrykkelig aftalt og skriftligt bekræftet af Fazade ApS.

7. Leveringstid

7.1. Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkelig aftalt og skriftligt bekræftet af Fazade ApS.

7.2. Hvor en dato for seneste levering er aftalt, har Fazade ApS har ret til at levere før den aftalte leveringstid. Rettidig levering
forudsætter, at Fazade ApS har modtaget alle relevante oplysninger og materialer fra kunden i rimelig tid i forvejen.

7.3. Hvor leveringstiden er angivet at være et givet antal dage, regnes leveringstiden fra datoen for den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for ordrens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. Følger det af aftalen, at kunden skal åbne remburs eller foretage forudbetaling eller lignende, skal denne også være Fazade ApS’ besiddelse. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden af kunden.

7.4. Hvis Fazade ApS ikke leverer inden for en aftalt leveringsdato, er kunden berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig sidste frist for levering. Har kunden til hensigt at hæve handlen, hvis levering ikke sker inden denne sidste frist, skal kunden udtrykkeligt gøre opmærksom herpå. Sker levering da ikke inden denne nye frist, kan kunden ophæve købet for så vidt angår den forsinkede del af leverancen.

7.5. I tilfælde af forsinkelse på ordrer med bekræftet leveringstermin, der skyldes Fazade ApS ´ forhold, er kunden berettiget til en bod på 0,5 % af købesummen pr. uges forsinkelse, dog maksimum 5 % af den aftalte købesum. Der betales ikke bod for de første 8 ugers forsinkelse. Kunden kan ikke i anledning af forsinkelse gøre yderligere erstatningsbeføjelser gældende over for Fazade ApS uanset det lidte tab.

7.6. Undlader kunden at afhente/modtage leveringsfærdige leverancer på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af leveringen betinget betaling, som om leveringen havde fundet sted. Endvidere kan Fazade ApS hæve aftalen og af kunden kræve erstatning for det økonomiske tab, som er påført Fazade ApS ved kundens misligholdelse.

7.7. Såfremt kunden ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er Fazade ApS ikke forpligtet til at levere.

8. Emballering

8.1. Såfremt der ikke forligger anden aftale med kunden, emballeres det solgte ved forsendelse efter Fazade ApS ´ skøn, og omkostningerne hertil betales af kunden, såfremt emballage ikke udtrykkeligt er indregnet i prisen.

9. Undersøgelsespligt og reklamation

9.1. Når der er sket levering, skal kunden straks foretage passende grundig undersøgelse af leverancen. Hvis leverancen er utilstrækkelig eller mangelfuld, skal kunden straks og senest 10 hverdage efter levering reklamere skriftligt til Fazade ApS.

9.2. Hvis kunden senere bliver bekendt med mangler, anses reklamation ikke som sket rettidigt, med mindre mangler ikke kunne konstateres tidligere.

9.3. Reklamationer fremkommet mere end 1 år fra leveringstidspunktet anses under alle omstændigheder ikke for rettidige.

9.4. Hvis kunden ikke reklamerer som foreskrevet ovenfor, mister kunden retten til at fremsætte krav mod Fazade ApS i anledning af de pågældende mangler.

9.5. Hvis kundens reklamation viser sig at være uberettiget, og Fazade ApS har afholdt udgifter i forbindelse hermed, har Fazade ApS ret til at fakturere det medgåede arbejde, leverancer og andre udlæg til kunden, herunder evt. udgifter til rådgivere.

10. Ansvar for mangler

10.1. Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation, og er leverancen behæftet med fejl eller mangler, har Fazade ApS efter eget valg ret til at foretage afhjælpning, omlevering eller give kunden forholdsmæssigt afslag i købesummen.

10.2. Hvis Fazade ApS ikke inden for rimelig tid afhjælper, omleverer eller giver forholdsmæssigt afslag, er kunden berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig sidste frist for udbedring. Kun såfremt Fazade ApS ikke inden for denne frist afhjælper, omleverer eller giver forholdsmæssigt afslag, har kunden ret til at lade afhjælpning foretage af tredjemand eller hæve købet for den mangelfulde del af leverancen.

10.3. Hvis Kunden ‐ med berettigelse hertil ‐ hæver købet, jf. punkt 10.1 og 10.2, tilbagebetaler Fazade ApS købesummen, og Kundens eventuelle erstatningskrav, fx for erstatningskøb, er herefter maksimeret til 100 % af fakturaværdien af den del af leverancen, der er mangelfuld.

10.4. Kunden er forpligtet til at returnere den mangelfulde vare til Fazade ApS, hvis der anmodes herom.

11. Ansvar i forbindelse med forarbejdning af Kundens varer (Montage)

11.1 I det omfang Fazade ApS foretager forarbejdning på Kundens varer gælder følgende vedrørende Fazade ApS ansvar for evt. mangler ved det udførte arbejde:

11.2 Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation, og er leverancen behæftet med fejl eller mangler, har Fazade ApS efter eget valg ret til at foretage afhjælpning, omlevering eller give kunden forholdsmæssigt afslag i købesummen. Såfremt kunden har leveret materialer til forarbejdning, er kunden forpligtet til at levere nye materialer til forarbejdning uden beregning, såfremt Fazade ApS vælger at afhjælpe manglen. Ved grov uagtsomhed hæfter Fazade ApS dog for Kundens dokumenterede indkøbspris af de mangelfulde materialer (ikke hele leverancen).

11.3 Pkt. 11.2 er begrundet i den relative lave pris på forarbejdningen sammenholdt med de forarbejdede emners værdi. Såfremt Kunden ønsker en større erstatning ved eventuelle mangler skal dette aftales særskilt med Fazade ApS og mod betaling af en højere pris.

12. Forhold begrundet i produkternes særlige beskaffenhed

12.1. Fazade ApS forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage ændringer ved varen, som skønnes produktionsteknisk nødvendige.

12.2. Såfremt kunden selv leverer materiale, må der påregnes et spild i forbindelse med opstilling af maskiner og til indkøring.

12.3. Kunden er bekendt med og accepterer, at der i forarbejdningsprocessen primært anvendes måleenheder, hvor mindre tolerancer må tåles.

12.4. Kunden er bekendt med og accepterer, at tolerancer i væsentlig grad påvirkes af materialets beskaffenhed og formstabilitet, og at profiler/emner blive leveret med mindre unøjagtigheder i mål.

12.5. Kunden er bekendt med og accepterer, at deformering kan forekomme. Det er altid Fazade ApS’ tolerancekrav der er gældende,
medmindre andet er skriftligt aftalt.

12.6. Kunden er bekendt med og accepterer, at Fazade ApS ikke påtager sig noget ansvar for afvigelser fra tolerancer, der kan relateres til materialets beskaffenhed og formstabilitet. Omkostninger til udbedring heraf påhviler i enhver henseende kunden.

12.7. Kunden er ligeledes bekendt med og accepterer, at Fazade ApS ikke kan pålægges noget ansvar for ændringer, herunder afvigelser fra tolerancer, der kan forekomme efter kundens forædling, behandling eller forarbejdning af de leverede produkter, herunder eksempelvis galvanisering, maling, savning, svejsnings m.v. Evt. opmåling og kontrol af tolerancer skal ske før forarbejdning eller bearbejdning af nogen art.

12.8. Medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er bekræftet af Fazade ApS, finder de tolerancer, der fremgår af ovennævnte på alle
ordrer.

13. Ansvar for leverancers skadeforvoldelse (produktansvar)

13.1. Fazade ApS fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem Fazade ApS og kunden ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til Fazade ApS leverancer.

13.2. Fazade ApS ansvar er endvidere begrænset som fastsat i de generelle ansvarsbegrænsninger nedenfor.

14. Generelle ansvarsbegrænsninger

14.1. Fazade ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, salg, tabt fortjeneste, tid, goodwill og andre økonomiske konsekvenstab.

14.2. Fazade ApS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet:

a) På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, efter at materiel er leveret til kunden eller er i kundens besiddelse.
b) På produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

14.3. Fazade ApS er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes urigtig montering, håndtering eller lignende foretaget af kunden.

14.4. Har kunden forædlet eller omdannet varen eller indarbejdet den i andre materialer eller konstruktioner, så Fazade ApS ikke har mulighed for at foretage afhjælpning eller omlevering, bortfalder Fazade ApS ’ ansvar for eventuelle mangler ved varen.

14.5. Ligeledes påtager Fazade ApS sig intet ansvar for mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af kunden, eller for konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af kunden.

14.6. Kunden skal holde Fazade ApS skadesløs i den udstrækning, at Fazade ApS måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Fazade ApS i henhold til nærværende salgs‐ og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig for overfor kunden, samt dække Fazade ApS’ rimelige omkostninger til forsvar herimod.

15. Force majeure


15.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, hvis de forhindrer Fazade ApS opfyldelse af aftalen eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for Fazade ApS: Krig, oprør og uroligheder, strejke, lockout, brand, beslaglæggelse, valutarestriktioner, mangel eller forsinkelse på underleverancer, som Fazade ApS ikke er herre over, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraft m.v.

15.2. Hvis aftalens opfyldelse forhindres mere end 6 mdr. pga. Force Majeure, er parterne berettiget til erstatningsfrit at annullere den ikke opfyldte del af leverancen.

16. Immaterielle rettigheder og fortrolighed

16.1. Alle Fazade ApS ’ immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver Fazade ApS’ ejendom.

16.2. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra Fazade ApS til kunden, tilhører Fazade ApS. Uden samtykke fra Fazade ApS må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

16.3. Kunden har ikke ret til uden Fazade ApS’ skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af Fazade ApS ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige. Dette gælder dog ikke overfor kundens rådgivere.

16.4. Selv hvor en købsaftale ikke måtte blive indgået, har Fazade ApS ejendomsretten til egne udarbejdede tilbud, herunder tegninger og forslag m.v. Sådanne oplysninger og dokumenter må ikke uden Fazade ApS’ tilladelse kopieres eller gøres tilgængelige for tredjemand. Et af Fazade ApS afgivet tilbud med tilhørende tilbud og tegninger, må af kunden ikke overdrages eller overlades til tredjemand.

17. Specialværktøj

17.1. Specialværktøj, som fremstilles i forbindelse med Kundens ordre, forbliver, med mindre andet er aftalt, Fazade ApS ´ ejendom. Specialværktøj gemmes indtil et år efter sidst ordretilgang. Når specialværktøjet herefter er destrueret, må Kunden ved en eventuel ny bestilling selv afholde omkostninger til fremstilling af nyt specialværktøj.


18. NL 92/AB92

18.1. I det omfang intet andet er aftalt i nærværende almindelig salgs‐ leveringsbetingelser, er parterne enige om, at Almindelige Leveringsbetingelser NL92 eller AB92finder anvendelse. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem NL92/AB92 og nærværende salgs‐ og leveringsbetingelser, skal nærværende salgs‐ og leveringsbetingelser have forrang.

19. Lovvalg og Værneting

19.1. Enhver tvist mellem Parterne i anledning af købet og forhold, som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret.

19.2. Tvister skal afgøres eksklusivt ved de danske domstole med retten i Næstved som aftalt værneting.